KONSTRUKT PLUS

Vážení vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov, bytové družstvá a správcovia bytových domov

Spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri výstavbe a rekonštrukciach podkrovných bytov. Chce sa tým aj priamo podieľať na rekonštrukciach a opravách Vášho bytového domu a priamo tak zvýšiť úroveň Vášho bývania. Spoločnosť má záujem odkúpiť od Vás neobytné podkrovné priestory, prípadne existujúce ploché strechy, ktoré sú často v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Ich následnou rekonštrukciou vystavať nové bytové jednotky. Chce týmto spôsobom z časti vyriešiť aj bytovú otázku svojich zamestnancov.

Naša spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o. sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou pozemných stavieb a má v danej oblasti bohaté skúsenosti.

Mnohé bytové domy sú značne zastaralé, vyžadujú si nákladné rekonštrukcie, ani zďaleka nespĺňajú súčasné normatívne požiadavky pre bytové domy. Ako príklad môžeme spomenúť nefunkčné a zatekajúce ploché strechy, ktoré už vôbec nevyhovujú tepelno-technickým požiadavkám. Majiteľom podstrešných bytov značne znepríjemňujú bývanie hlavne v letnej ale i zimnej sezóne. Spojovacie priestory (chodby a schodiská) sú tiež v často v nevyhovujúcom stave ako i zabezpečenie bytových domov voči vstupu nepovolaným osobám. Existujúce šachtové rozvody a siete sú často až v dezolátnom stave.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť ľuďom a rodinám dostupný priestor na bývanie.

Spôsoby spolupráce pri opravách a rekonštrukciách sú naozaj rôznorodé a závisia od konkrétneho technického stavu objektu ako i podmienok a návrhov užívateľov a vlastníkov bytov. Pre úplnosť uvedieme niektoré typy spolupráce, ktoré môžeme úplne alebo čiastočne zabezpečiť z vlastných fondov.
  • odstránenie porúch a zateplenie existujúcich strešných konštrukcií
  • rekonštrukcia spojovacích priestorov (schodiská, chodby), senzorové pohybové spínače osvetlenia spojovacích priestorov (úspora elektrickej energie, bezpečnosť)
  • rekonštrukcia nevyhovujúcich šachtových rozvodov (elektrika, kanalizácia, voda, plyn)
  • výmena a rekonštrukcia protipožiarnych a bezpečnostných dverí
  • komplexné zabezpečenie bytového domu voči vstupu nepovolaným osobám (vonkajší elektrický hlásič, bezpečnostné mreže...)
  • rekonštrukcia pivničných priestorov a skladov...(prípadne prístavba dielne, skladov, sušiarne...-ak je to typologicky možné)
  • montáž termoregulačných ventilov a pomerových meračov tepla (až 20% ročná úspora nákladov na vykurovanie)
  • káblové rozvody – (TV, rádio, internet), centrálna domová TV anténa- náhrada káblovej TV
  • úprava exteriéru bytového domu (parkoviská, chodníky, vonkajšie schodiská, detské ihriská...)
To sú vymenované len niektoré zo spôsobov spolupráce pri rekonštrukciach Vášho bytového domu, ktoré priamo vplývajú a zvyšujú úroveň bývania samotných vlastníkov a nájomcov bytov. Spôsob spolupráce je však hlavne závislý od Vašich požiadaviek a návrhov.

Jedným z konkrétnych spôsobov spolupráce navrhnutých z našej strany je prednostné právo pri odpredaji (príp. prenájme) nových podkrovných bytov do súkromného vlastníctva pre súčasných vlastníkov bytového domu. Budúci majitelia budú mať možnosť spolupracovať a podieľať sa pri projektovaní diela.

Stavebná firma, ktorá bude rekonštrukcie realizovať ma za sebou už viacero úspešných stavieb daného typu. Použitím vhodných realizačných a technologických postupov sa bude snažiť v čo najväčšej miere zamedziť negatívnym vedľajším javom počas procesu výstavby, ktoré by priamo znižovali kvalitu bývania súčasných vlastníkov bytového domu. (napr. používanie vonkajšieho stavebného výťahu...)

Veríme, že Vás náš spomenutý spôsob spolupráce zaujal a privítame aj Vaše návrhy a pripomienky, ktorými by ste sami mohli zvýšiť úroveň Vášho bývania a súčasne aj poskytnúť nové priestory na bývanie, hlavne pre mladých ľudí.

Vopred sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.